TADD

Tijdelijke aanstelling binnen scholengroep GO! Next

Wat?

Elk tijdelijk personeelslid dient jaarlijks zijn kandidatuur in te dienen voor een nieuwe tijdelijke aanstelling binnen onze scholengroep in het volgende schooljaar.

Hoe?

Kandideer voor een tijdelijke aanstelling (enkel elektronisch) binnen onze scholengroep via de website van het GO!: http://www.go-jobs.be (klik op Elektronisch Kandideren Tijdelijken en volg de richtlijnen).

De uiterlijke datum voor het indienen van je kandidatuur voor een tijdelijke aanstelling binnen onze scholengroep is 14 juni 2018.

Tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur binnen scholengroep GO! Next

Wat?

Indien je als tijdelijk personeelslid aan enkele voorwaarden voldoet, kan je een kandidatuur indienen voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) binnen onze scholengroep.

Hoe?

Voor het indienen van een kandidatuur voor een TADD, dien je onderstaande stappen te volgen:

STAP 1: Lees de oproep en vul het vereiste standaardformulier in.

Vul per ambt waarvoor je een TADD-aanvraag wenst te doen een apart formulier in en onderteken elke pagina van het formulier!

STAP 2: Voeg als bijlagen bij het aanvraagformulier: RL1 (melding opdrachtenpakket) + kopie van je diploma’s + kopie van loopbaanfiches (enkel voor het BaO en CLB) + kopie van de dienstattesten (enkel voor het SO en CVO) + ev. bewijs van pedagogische bekwaamheid+ ev. kopie van erkende nuttige ervaring door het Departement Onderwijs + overzicht van ziekendagen en afwezigheden (opvragen aan personeelssecretariaat van je school).

STAP 3: Vul naast je aanvraagformulier ook het berekeningsblad in. Je kan dit berekeningsblad invullen aan de hand van instructies op onderstaand instructieblad. Laat nadien jouw volledige TADD-aanvraag met het berekeningsblad TADD voor jouw ambt door het secretariaat van jouw school controleren en afstempelen. Zonder afgestempeld berekeningsblad kan jouw aanvraag niet behandeld worden.

Download hier het instructieblad Instructie invulformulier dienstanciënniteit en het berekeningsblad voor het ambt waarvoor je een TADD wil aanvragen:

VOORBEELD_AMBT-ADM-MEDEWERKER

VOORBEELD_AMBT-KLEUTERONDERWIJZER

02.AMBT KLEUTERONDERWIJZERASV_Anciënniteit

AMBT-adm.medewerker-OK-SGEM

AMBT-LERAAR-VEREIST-VAK-ok-SGEM

AMBT-LERAAR-VOLDOENDE-VAK-ok-SGEM

13.AMBT leraar BGV

13.AMBT leraar BGV VO

12.AMBT leraar ASV

12.AMBT leraar ASV VO

10.AMBT Leermeester LichamelijkeOpvoeding

04.AMBT ONDERWIJZERASV

03.AMBT ONDERWIJZER

AMBT-OPVOEDER-OK-SGEM

06.AMBT PARAMEDISCH WERKER1

1.AMBTLogopedist

11.AMBTLogopedist buso

07.AMBT PSYCHOPEDAGOGISCHWERKER

05.AMBT MAATSCHAPPELIJK WERKER

04.AMBT PSYCHOPEDAGOGISCHECONSULENT

03.AMBT CONSULENT

02.AMBT ARTS

11.AMBTOrthopedagoog

11.AMBTOrthopedagoogBuSO

11.AMBT Zorgcoördinator

09.AMBTKINE

09.AMBTKINEBuSO

07.AMBTErgotherapeutBuSO

07.AMBTErgotherapeut

STAP 4: Bezorg jouw aanvraag TADD aan onze scholengroep. Dit kan op twee manieren:

  • Ofwel stuur je voor 15 juni 2018 jouw aanvraag TADD aangetekend op naar onze scholengroep t.a.v. mevr. Carina Driessens, Waarnemend Algemeen Directeur, Armand Hertzstraat 2, 3500 Hasselt
  • Ofwel geef je jouw aanvraag TADD onder gesloten omslag af aan het onthaal van onze scholengroep op uiterlijk donderdag 14 juni 2018 om 16u00.


STAP 5
: Jouw aanvraag TADD is pas geldig na goedkeuring door onze scholengroep. Deze goedkeuring kan je zelf nakijken op de website van het GO! in het Elektronisch Kandideren Tijdelijken (EKT) vanaf 31.08.2018. Je verwerft pas het statuut van TADD-er vanaf het moment dat je effectief een TADD-aanstelling in dat betrokken schooljaar krijgt. Dit kan pas ten vroegste vanaf 01.09.2018. Wanneer je dat schooljaar echter niet zou aangesteld worden, dien je opnieuw een aanvraag TADD in te dienen in het daaropvolgende schooljaar.

Let op!

  • Wanneer je reeds als TADD er werd aangesteld, dien je hiervoor nadien geen aanvraag meer in te dienen. Het betreft immers een doorlopende aanstelling over de schooljaren heen.
  • Wanneer je 5 opeenvolgende jaren geen aanstelling hebt binnen onze scholengroep in dat betrokken ambt, vervalt jouw TADD-recht hiervoor. (Wettelijk kader: art. 21.6 decreet rechtspositie gemeenschapsonderwijs.)
  • Wanneer je voor een ander ambt of een ander VO vak het recht op TADD wil laten gelden, dien je voor dit nieuwe ambt/VO vak wel een TADD-aanvraag in te dienen.
  • Maak een kopie van de loopbaanfiches/dienstattesten. Het is mogelijk dat je deze documenten ook nog in de toekomst nodig hebt.