TADD: van buitengewoon onderwijs naar gewoon onderwijs

Overname dienstanciënniteit buitengewoon onderwijs voor TADD-aanvraag gewoon onderwijs

 

Wat?

Vanaf 1 juni 2018 biedt Scholengroep GO! Next de mogelijkheid aan personeelsleden om opgebouwde dienstanciënniteit in instellingen voor buitengewoon onderwijs binnen onze scholengroep mee te nemen in de aanvraag voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) in het gewoon onderwijs.

Wie?

De scholengroep heeft enkele criteria vastgelegd om te bepalen welke personeelsleden in aanmerking kunnen komen voor deze maatregel.

De criteria zijn als volgt:

 • Er kunnen max. 200 effectief gepresteerde dagen in een wervingsambt uit het buitengewoon onderwijs in rekening gebracht worden voor een TADD-aanvraag in een wervingsambt in het gewoon onderwijs;
 • Het gaat over effectief gepresteerde dagen, geen dienstanciënniteit waar afwezigheden in vervat zitten;
 • Hiernaast moet je als kandidaat nog minstens 2 schooljaren presteren in het gewoon onderwijs om aan de voorwaarden voor TADD te voldoen (720 dagen dienstanciënniteit waarvan 600 effectief gepresteerd);
 • De gepresteerde diensten die je in rekening wenst te brengen voor een TADD-aanvraag in een wervingsambt in het gewoon onderwijs zijn gepresteerd binnen instellingen voor buitengewoon onderwijs in onze scholengroep;
 • De gepresteerde diensten kunnen enkel in rekening gebracht worden voor een TADD-aanvraag in een wervingsambt in het gewoon onderwijs waarvoor de kandidaat een vereist of voldoende geachtA�bekwaamheidsbewijs heeft;
 • De gepresteerde diensten kunnen geenszins in rekening gebracht worden voor een TADD-aanvraag in een wervingsambt waarvoor de kandidaat een ander bekwaamheidsbewijs heeft;
 • De gepresteerde diensten die de kandidaat in rekening wenst te brengen zijn recent gepresteerde diensten. Dit betekent dat de diensten gepresteerd zijn in de laatste 5 schooljaren voorafgaand aan de TADD- aanvraag:
 • Indien de kandidaat in het verleden reeds dienstanciënniteit heeft opgebouwd in het gewoon onderwijs, telt dit gewoon mee volgens de reguliere TADD-regelgeving;
 • De gepresteerde diensten kunnen betrekking hebben op prestaties uit het buitengewoon onderwijs, maar het kan ook gaan om kandidaten die sinds 1 september 2017 deel uitmaken van het ondersteuningsteam van de scholengroep;
 • Bijkomend wordt er een extra motivatie gevraagd van de kandidaten. Deze motivatie moet bij de kandidatuur gevoegd worden. Deze extra motivatie bestaat uit:- CV
  Loopbaanbeschrijving (welke weg heeft het personeelslid afgelegd, welke ervaring kan meegenomen worden,… )
  Motivatiebrief (welke meerwaarde kan het personeelslid betekenen in het gewoon onderwijs)

Wanneer?

Deze maatregel gaat in op 1 juni 2018 en is van kracht in de huidige TADD-procedure. De uiterlijke datum voor het indienen van je kandidatuur is net zoals bij de reguliere TADD-procedure 15 juni 2018.

Hoe?

Voor het indienen van een kandidatuur voor een TADD-aanvraag in het gewoon onderwijs waarbij je diensten uit het buitengewoon onderwijs mee in rekening wil brengen, dien je onderstaande stappen te volgen:

STAP 1: Lees de betreffende nota met de vooropgestelde criteria voor deze uitzonderlijke maatregel Overname dienstanciënniteit BuO i.k.v. TADD-aanvraag in gewoon onderwijsen vul het vereiste standaardformulier in.

Vul per ambt waarvoor je een TADD-aanvraag wenst te doen een apart formulier in en onderteken elke pagina van het formulier!

STAP 2: Voeg als bijlagen bij het aanvraagformulier: de gevraagde extra motivatie (CV, loopbaanbeschrijving en motviatiebrief), een RL1 (melding opdrachtenpakket) + kopie van je diploma’s + kopie van loopbaanfiches (enkel voor het BaO en CLB) + kopie van de dienstattesten (enkel voor het SO en CVO) + ev. bewijs van pedagogische bekwaamheid+ ev. kopie van erkende nuttige ervaring door het Departement Onderwijs + overzicht van ziekendagen en afwezigheden (opvragen aan personeelssecretariaat van je school).

STAP 3: Vul naast je aanvraagformulier ook het berekeningsblad in. Je kan dit berekeningsblad invullen aan de hand van instructies op onderstaand instructieblad. Laat nadien jouw volledige TADD-aanvraag met het berekeningsblad TADD voor jouw ambt door het secretariaat van jouw school controleren en afstempelen. Zonder afgestempeld berekeningsblad kan jouw aanvraag niet behandeld worden.

Download hier het instructieblad Instructie invulformulier dienstanciënniteit en het berekeningsblad voor het ambt waarvoor je een TADD wil aanvragen:

VOORBEELD_AMBT-ADM-MEDEWERKER

VOORBEELD_AMBT-KLEUTERONDERWIJZER

2.AMBT KLEUTERONDERWIJZERASV_AnciËnniteit

https://www.go-next.be/wp-content/uploads/2018/04/02.AMBT-KLEUTERONDERWIJZERASV_Anciënniteit.xlsxAMBT-adm.medewerker-OK-SGEM

AMBT-LERAAR-VEREIST-VAK-ok-SGEM

AMBT-LERAAR-VOLDOENDE-VAK-ok-SGEM

13.AMBT leraar BGV

13.AMBT leraar BGV VO

12.AMBT leraar ASV

12.AMBT leraar ASV VO

10.AMBT Leermeester LichamelijkeOpvoeding

03.AMBT ONDERWIJZER

04.AMBTONDERWIJZERASV

AMBT-OPVOEDER-OK-SGEM

02.AMBT ARTS

05.AMBT MAATSCHAPPELIJK WERKER

03.AMBT CONSULENT

04.AMBT PSYCHOPEDAGOGISCHECONSULENT

06.AMBT PARAMEDISCH WERKER

07.AMBT PSYCHOPEDAGOGISCHWERKER

11.AMBTLogopedist

07.AMBTErgotherapeut

07.AMBTErgotherapeutBuSO

09.AMBTKINEBuSO

09.AMBTKINE

11.AMBT ZorgcoA�rdinator

11.AMBTLogopedist buso

11.AMBTOrthopedagoogBuSO

11.AMBTOrthopedagoog

STAP 4: Bezorg jouw aanvraag TADD aan onze scholengroep. Dit kan op twee manieren:

 • Ofwel stuur je vA?A?r 15 juni 2018 jouw aanvraag TADD aangetekend op naar onze scholengroep t.a.v. mevr. Carina Driessens, Waarnemend Algemeen Directeur, Armand Hertzstraat 2, 3500 Hasselt
 • Ofwel geef je jouw aanvraag TADD onder gesloten omslag af aan het onthaal van onze scholengroep op uiterlijk donderdag 14 juni 2018 om 16u00.


STAP 5
: Jouw aanvraag TADD is pas geldig na goedkeuring door onze scholengroep. Deze goedkeuring kan je zelf nakijken op de website van het GO! in het Elektronisch Kandideren Tijdelijken (EKT) vanaf 31.08.2018. Je verwerft pas het statuut van TADD-er vanaf het moment dat je effectief een TADD-aanstelling in dat betrokken schooljaar krijgt. Dit kan pas ten vroegste vanaf 01.09.2018. Wanneer je dat schooljaar echter niet zou aangesteld worden, dien je opnieuw een aanvraag TADD in te dienen in het daaropvolgende schooljaar.

Let op!

 • Wanneer je 5 opeenvolgende jaren geen aanstelling hebt binnen onze scholengroep in dat betrokken ambt, vervalt jouw TADD-recht hiervoor. (Wettelijk kader: art. 21.6 decreet rechtspositie gemeenschapsonderwijs.)
 • Wanneer je voor een ander ambt of een ander VO vak het recht op TADD wil laten gelden, dien je voor dit nieuwe ambt/VO vak wel een TADD-aanvraag in te dienen.
 • Maak een kopie van de loopbaanfiches/dienstattesten. Het is mogelijk dat je deze documenten ook nog in de toekomst nodig hebt.